Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJHOF BAARN B.V.


Versie april 2018
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – De identiteit van de gebruiker
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – Het recht van retournering
ARTIKEL 6 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 7 – De prijs
ARTIKEL 8 – Conformiteit
ARTIKEL 9 – Uitvoering van een bestelling
ARTIKEL 10 – Garantie bij vooruitbetaling
ARTIKEL 11 – Betaling
ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 13 – Intellectueel eigendom
ARTIKEL 14 – Privacy
ARTIKEL 15 – Geschillenregeling
ARTIKEL 16 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen
ARTIKEL 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nijhof Baarn B.V.

In het geval van internetverkoop kan de consument ook een beroep doen op de Algemene Voorwaarden Internetverkoop Nijhof Baarn B.V. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing naast de Algemene Verkoopvoorwaarden Nijhof Baarn B.V. en zijn daarachter gevoegd als bijlage.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nijhof Zelfbouw Baarn B.V. gevestigd te Baarn en ingeschreven in de KvK onder nummer 31027734.

Wederpartij:
de consument of ondernemer die optreedt als wederpartij van de gebruiker die koopt bij gebruiker en/of van gebruiker diensten afneemt.

Consument:
de wederpartij die een natuurlijke persoon is niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer:
de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

VWDZ:
Brancheorganisatie waartoe Nijhof Baarn behoort: Vereniging Winkelketens Doe-Het-Zelf Branche.

Aanbod:
elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals de gebruiker die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de wederpartij doet.

Overeenkomst:
elke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een wederpartij en een gebruiker.

Dienstverlening:
een door een gebruiker georganiseerd systeem voor dienstverlening, anders dan huur en verhuur, aan wederpartijen in de Doe-Het-Zelfbranche.

Goederen:
alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening (zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies) door een gebruiker.

Prijs:
de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst.

Overmacht:
een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de gebruiker of de wederpartij kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Geschillencommissie:
de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl.

Algemene voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden.

Persoonsgegevens:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

Verwerking:
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene:
geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens:
een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (Datalek’).

Toezichthoudende autoriteit:
een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE GEBRUIKER

Naam gebruiker: Nijhof Zelfbouw Baarn B.V., handelend onder de naam/namen: Nijhof Baarn en Woonwarenhuis Nijhof

Vestigings- & bezoekadres: Minervaweg 3, 3741 GR Baarn
Telefoonnummer:035 548 6111

Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m zondag op de volgende momenten
Maandag 09.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 21.00 uur
Vrijdag 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag 09.00 - 18.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

E-mailadres:nijhof@nijhofbaarn.nl

KvK-nummer: 33116577
Btw-identificatienummer: NL006764642B01

ARTIKEL 3– TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een wederpartij en een gebruiker met uitzondering van huur- en verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. De aangeboden goederen en/of diensten van de gebruiker worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijkerwijs mogelijk. Indien de gebruiker in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de wederpartij duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst de bijkomende kosten en overige condities.
 3. De gebruiker zal tevens aan de wederpartij de volgende informatie verstrekken:
 4. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het recht van retournering gebruik kan maken;
 5. het geografische adres van de gebruiker waar de wederpartij met klachten terecht kan;
 6. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en het met de wederpartij overeengekomen maatwerk.

ARTIKEL 5 - HET RECHT VAN RETOURNERING

 1. Ongebruikte en onbeschadigde goederen kunnen met originele kassabon in originele staat gedurende 30 dagen door de wederpartij geretourneerd worden bij de gebruiker in ruil voor de betaalde aankoopsom. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor retournering, dan laat de gebruiker dit bij het aanbod weten.
 2. Goederen die op verzoek van de wederpartij zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, goederen die op verzoek van de wederpartij zijn besteld, die aan bederf onderhevig zijn, of waarvan de prijs schommelt (zoals speciale aanbiedingen) of producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische – of gezondheidsredenen (zoals badkleding) of diensten zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.
 3. Indien de wederpartij een bedrag (vooruit) betaald heeft, zal de gebruiker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, het bedrag waarop de wederpartij recht heeft terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit het betaalde bedrag met aftrek van de eventuele kosten die op grond van lid 1 van dit artikel in rekening mogen worden gebracht.
 4. Bij goederen die betaald zijn met een cadeaubon of tegoedbon en worden geretourneerd kan de gebruiker de wederpartij ook terugbetalen in cadeaubonnen of tegoedbonnen. Deze cadeaubonnen of tegoedbonnen hebben (minimaal) dezelfde voorwaarden als de ter betaling ingeleverde bonnen.

ARTIKEL 6 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de wederpartij en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het invullen van een bestelformulier door de wederpartij en de acceptatie daarvan van de gebruiker.
 2. De gebruiker is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de gebruiker met de wederpartij, dan wel gelegen zijn in de voorschriften vande Arbeidsomstandighedenwet. Desgevraagd zal de gebruiker zijn motivering schriftelijk aan de wederpartij verstrekken.

 

ARTIKEL 7 - DE PRIJS

 1. De prijs in het aanbod voor consumenten is inclusief BTW, doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de gebruiker tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de wederpartij kunnen worden berekend.
 2. De gebruiker kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:
 3. de prijsverhoging het gevolg is van door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen of
 4. de prijsverhoging het gevolg is van door de gebruiker op verzoek van de wederpartij uitgevoerd meerwerk en de wederpartij daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of
 5. de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het Btw-tarief en/of andere wettelijke heffingen. 

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT

 1. De gebruiker staat er voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De gebruiker staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de wederpartij in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de gebruiker kenbaar moet zijn geweest. Indien de wederpartij gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de wederpartij. De gebruiker wijst de wederpartij op dit risico.
 4. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de gebruiker te melden. 

ARTIKEL 9 - UITVOERING VAN EEN BESTELLING

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De gebruiker is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
 2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de wederpartij opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De wederpartij is gehouden datgene te doen wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. De gebruiker mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de wederpartij gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de wederpartij de gebruiker over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de gebruiker de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. De wederpartij dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de gebruiker − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat de wederpartij dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 4. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld heeft de wederpartij bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten). In geval van overmacht kan de overeenkomst niet direct worden ontbonden tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is geworden.
 5. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de gebruiker de wederpartij op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de wederpartij niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
 6. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 10 - GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

 1. De gebruiker is gerechtigd bij de verkoop van goederen vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen tot maximaal 50 % van de te betalen prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De gebruiker garandeert de wederpartij dat het door de wederpartij vooruitbetaalde bedrag onder alle voor rekening en/of risico van gebruiker komende omstandigheden die leiden tot niet nakomen van zijn leveringsverplichting, zal worden terugbetaald. Als de gebruiker deze verplichting niet nakomt, zal de VWDHZ er in geval de wederpartij consument is er voor zorgdragen dat levering door een andere gebruiker wordt bewerkstelligd. Mocht dit onder omstandigheden niet mogelijk zijn, dan garandeert de VWDHZ consumenten die gedupeerd zijn terugbetaling tot een bedrag van maximaal € 10.000,-- per klacht. 

ARTIKEL 11 - BETALING

 1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of aflevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. In het geval de wederpartij een consument is, is de gebruiker na het verstrijken van de betalingstermijn, gerechtigd om de consument aan te manen om binnen 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn zal de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn en is de gebruiker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 3. In het geval de wederpartij ondernemer is, is de ondernemer vanaf 30 dagen na factuurdatum van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand of wettelijke handelsrente AK en € 20,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door gebruiker. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, is de ondernemer gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met een minimum van € 250. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval de ondernemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de ondernemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden.

ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De gebruiker behoudt zich het eigendom van de aan de wederpartij geleverde goederen voor zolang de wederpartij deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de wederpartij op grond van de wet toekomende rechten. De wederpartij wordt pas eigenaar van het gekochte goed als hij de koopsom volledig aan de gebruiker heeft voldaan.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, bestanden, de onderliggende techniek, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, ideeën, scrips, documentatie, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, prototypes, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de gebruiker, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten alsmede het eigendom van het geleverde. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging of verspreiding van het geleverde is uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 14 - PRIVACY

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert gebruiker een Privacy statement en een Disclaimer, die zij heeft gepubliceerd op haar website nijhofbaarn.nl.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

ARTIKEL 15 - GESCHILLENREGELING

1.Op de overeenkomst tussen gebruiker en diens wederpartijen, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.

2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 • Indien een wederpartij een klacht heeft, dient deze eerst aan de gebruiker kosteloos te worden gemeld, overeenkomstig het klachtenreglement, bij de interne klachtenfunctionaris. Het klachtenreglement van gebruiker wordt op eerste verzoek aan de wederpartij verzonden en is gepubliceerd op: nijhofbaarn.nl.
 • Geschillen tussen de consument en de gebruiker over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de gebruiker te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door de gebruiker aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de gebruiker heeft voorgelegd. Voor het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie wordt een klachtengeld gehanteerd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
 • Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de gebruiker aan deze keuze gebonden.
 • Indien de gebruiker een geschil voor wil leggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De gebruiker dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
 • De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN alleen voor consumenten

 1. De VWDHZ staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies tussen gebruiker en consumenten, tenzij de gebruiker besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van 10.000 euro per bindend advies wordt dit bedrag door de VWDHZ aan de consument uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de VWDHZ een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de gebruiker het bindend advies nakomt, waarna de gebruiker op eigen naam en op kosten van de VWDHZ de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 2. De VWDHZ verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van een van de volgende situaties sprake is:
  - aan de gebruiker is surseance van betaling verleend;
  - de gebruiker is failliet verklaard;
  - de bedrijfsactiviteiten van gebruiker zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum waarvan de VWDHZ aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
 1. Voor toepassing van deze branchegarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de VWDHZ.

ARTIKEL 17 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De gebruiker kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en publiceert telkens de meest actuele versie op haar website.

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJHOF BAARN B.V.

INTERNET VERKOOP

Versie april 2018
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de gebruiker
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod  
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht: alleen voor consumenten
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 – De prijs
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 – Betaling
ARTIKEL 14 – Intellectueel eigendom
ARTIKEL 15 – Privacy
ARTIKEL 16 – Klachtenregeling
ARTIKEL 17 – Geschillen alleen voor consumenten
ARTIKEL 18 – Nederlands recht
ARTIKEL 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nijhof Zelfbouw Baarn B.V. gevestigd te Baarn en ingeschreven in de KvK onder nummer 31027734.

Wederpartij:
de consument of ondernemer die optreedt als wederpartij van de gebruiker die koopt bij gebruiker en/of van gebruiker diensten afneemt.

Consument:
de wederpartij die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer:
de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag:
kalenderdag.

Duurtransactie:
een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Persoonsgegevens:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking:
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene:

geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben. 

Inbreuk in verband met persoonsgegevens:

een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (Datalek’).

Toezichthoudende autoriteit:

een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE GEBRUIKER

Naam gebruiker: Nijhof Zelfbouw Baarn B.V., handelend onder de naam/namen: Nijhof Baarn en Woonwarenhuis Nijhof
Vestigings- & bezoekadres: Minervaweg 3, 3741 GR Baarn
Telefoonnummer: 035 548 6111

Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m zondag op de volgende momenten
Maandag 09.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 21.00 uur
Vrijdag 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag 09.00 - 18.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

E-mailadres:nijhof@nijhofbaarn.nl

KvK-nummer: 33116577
Btw-identificatienummer: NL006764642B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke webwinkel voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • als wederpartij een consument is: de prijs inclusief belastingen en als deze een onderneming is: de prijs exclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (uitsluitend bij consumenten);
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
 • de manier waarop de wederpartij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bij ondernemers komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding van de aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waarbij gebruiker zal handelen overeenkomstig haar privacy statement, dat is gepubliceerd op haar website.
 4. De gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De gebruiker zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de wederpartij met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT – alleen voor consumenten

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsformulier:

 1. om als consument te herroepen, kunt u via www.nijhofbaarn.nl/herroepingsformulier gebruik maken van het herroepingsformulier.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De gebruiker kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de gebruiker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de gebruiker geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn als wederpartij consument is alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.

 ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Als de wederpartij consument is, dan heeft deze in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht voor consumenten niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de gebruiker voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan in het geval van een consument binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Indien de wederpartij een onderneming is bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na datum factuur.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de gebruiker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, bestanden, de onderliggende techniek, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, ideeën, scrips, documentatie, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, prototypes, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de gebruiker, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten alsmede de eigendom van het geleverde. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging of verspreiding van het geleverde is uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 15 - PRIVACY

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert gebruiker een Privacy statement en een Disclaimer, die zij heeft gepubliceerd op haar website nijhofbaarn.nl.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

 1. De gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 ARTIKEL 17 - GESCHILLEN alleen voor consumenten

Indien naast de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk (leden van de Stichting Webshop Keurmerk) bevoegd is, geldt het volgende.

Voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand kunt u als consument het beste terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Voor alle overige geschillen kunt u als consument het beste bij de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven terecht. Dit houdt verband met de in de commissies aanwezige deskundigheid. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

ARTIKEL 18 – NEDERLANDS RECHT

Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.